ESG strategie pro firmy a organizace

ESG je termín, který již ovlivňuje a v budoucnu ještě více významně ovlivní společnosti nejen v ČR, ale v celé EU.  Téma ESG není nic nového, dosáhlo však bodu zvratu a stává se hlavním hnacím motorem pro zásadní transformace některých odvětví, prostupuje do všech článků ekonomiky a je ovlivněno celou řadou regulací.

ESG představuje soubor tří klíčových oblastí, v nichž se poměřuje udržitelnost a společenský dopad každého podnikání, ať jde o malé, střední či velké nadnárodní firmy. V kontextu klimatické změny a závazků na její zmírnění, Green dealu EU, zmenšujících se zásob surovin a rostoucího tlaku spotřebitelů, regulatorních orgánů, bank či investorů se také zvyšuje tlak na organizace, aby začlenily udržitelnost do svých strategií a produktů. 

Naše společnost je na rozcestí a jsou to firmy a organizace, které drží klíč k většímu rozšíření udržitelných principů, nových a ekologičtějších řešení a tím i k naší lepší budoucnosti. Tato významná transformace ekonomik zároveň představuje velkou příležitost pro všechny, kteří této změně půjdou napřed. Vítězi budou ti, kteří dokážou jasně formulovat svoji politiku udržitelnosti (ESG) a transformují své organizace a business strategie směrem k větší odolnosti a udržitelnosti.  

 

Pomůžeme vám nastavit udržitelné cíle a vytvořit ESG strategii k jejich dosažení, tak aby nadále mohla prosperovat jak vaše společnost, tak i naše planeta.

Proč je začlenění ESG a udržitelnosti do strategií organizace důležité:

Strategie udržitelnosti je sjednocující prvek, který dává udržitelným aktivitám strukturu a dynamiku. Pomůže vaší organizaci pochopit, čím se zabývat, čeho dosáhnout a jaké budou následující kroky.

ODOLNĚJŠÍ ORGANIZACE

Ve světě rostoucích cen energií, komodit a surovin a globální konkurence o zdroje, můžete strategiemi udržitelnosti svoji organizaci udělat odolnější a připravenější na nové výzvy. 

KONKURENCESCHOPNOST

Správná strategie udržitelného podnikání myslí na to, jak zůstat pro zákazníky relevantní i v budoucnu a tím i získat náskok před konkurencí.

FIREMNÍ ZNAČKA A IMAGE

Proaktivita v oblasti udržitelnosti posílí důvěryhodnost vaší společnosti mezi dnešními stále více ekologicky uvědomělými investory, zákazníky a zaměstnanci.

PŘÍSTUP KE KAPITÁLU

Dnešním trendem je investovat do firem, které se chovají odpovědně nejen k životnímu prostředí. Finanční i veřejný sektor stále více reflektují postoj organizace k ESG, emisím a klimatické změně. Každá organizace proto může těžit ze svého proaktivního přístupu k udržitelnosti a strategii ESG a zjednodušit si přístup ke kapitálu

SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nefinanční reporting je pro mnoho velkých společností již povinný. Od roku 2023 bude nefinanční vykazování nově povinné také pro všechny firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur.

MORÁLNÍ A ETICKÉ DŮVODY

Může to být součástí politiky organizace nebo jen snahou vedení „udělat tu správnou věc“ a to čistě z hodnotových a lidských důvodů. Podnikání dnes již nemusí být jen o tvorbě zisku, ale i o podpoře společnosti a uchování přírody pro budoucí generace.

Tři pilíře ESG

ESG je zkratka skrývají tři anglická slova:

  • E = environment (hodnotí dopady a vliv organizace na životní prostředí, využívání zdrojů, emise etc.)
  • S = social (rovné příležitosti, reagování na potřeby zákazníků a zaměstnanců, bezpečnost práce, dodržování lidských práv apod.)
  • G = governance (řízení firmy, transparentnost, etika, řízení rizik a vnitřní kontroly atd.)

Možný postup tvorby ESG strategie

Každá organizace je jiná a proto vám projekt tvorby strategie udržitelnosti ušijeme na míru. Ukázkový projekt může například obsahovat tyto kroky:

1.Analýza organizace

V prvním kroku se zaměříme na pochopení aktuálního stavu ESG ve vaší organizaci, vaší vize a strategie. Ve spolupráci s vedením si také stanovíme celkové ambice a očekávání.  

2. Analýza konkurence a trhu

Následně vám připravíme trendovou analýzu ESG ve vašem sektoru, analýzu hlavních konkurentů a klíčových standardů nefinančního reportingu, které se vás mohou týkat. Výstupem je přehled hlavních významných (materiálních) témat, kterým by se vaše organizace mohla věnovat. 

3.Zapojení stakeholderů 

V další fázi si ověříme požadavky a očekávání vašich stakeholderů (zájmových skupin). Společně si jednotlivé stakeholdery zprioritizujeme a určíme formu zapojení tak, abychom od nich získali pohled na témata, kterým by se vaše organizace také mohla věnovat. 

4. Návrh a validace ESG strategie  

Na základě všech předchozích kroků vám navrhneme možné pilíře ESG strategie, tedy čemu by se firma mohla věnovat, aby se stala udržitelnější. Skrze facilitované workshopy a diskuse tyto návrhy dopracujeme do finální strategie udržitelnosti. 

5.Uvedení do praxe

Aby vše nezůstalo jen na papíře a vaše strategie udržitelnosti se realizovala, provedeme vás procesem volby měřitelných cílů a stanovením konkrétních kroků pro nadcházející období.  Zároveň vám můžeme pomoci vyjasnit, co reportovat jako součást nefinančních zpráv vaší organizace.

V případě zájmu můžeme pomoci i s dalšími oblastmi

Specializujeme se také na další oblasti spojené s udržitelností, mimo jiné s: