Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Uhlíková stopa společnosti (Company Carbon Footprint) je měřítkem dopadů činnosti firmy na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb danou společností a vyjadřuje celkové množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku.

Prvním krokem při výpočtu uhlíkové stopy společnosti je analýza jejího aktuálního stavu a určení hlavních emisních zdrojů. To vám umožní vytipovat oblasti možných úspor, stanovit si cíle a směr vaší strategie udržitelného rozvoje.  

Mnoha organizacím přitom tento krok pomohl identifikovat nové a efektivnější provozní procesy a snížit tak nejen náklady, ale i svoji uhlíkovou stopu. Uhlíková stopa je zároveň stále častěji vyžadována jako povinná součást nefinančního reportingu organizací. 

Používáme tyto metody výpočtu uhlíkové stopy

Uhlíkovou stopu vaší organizace zpracujeme v souladu s globálními standardy Greenhouse Gas Protocol a ISO 14064.

Naše společnost také provádí audity výpočtů emisních stop pro společnosti, které usilují o nezávislé ověření svých emisích údajů. Audit ověřuje správnost vaší vlastní kalkulace uhlíkové stopy a její soulad s mezinárodními standardy.

GHG metoda výpočtu uhlíkové stopy
ISO
SDGs a snižování uhlíkové stopy

Řízením uhlíkové stopy vaší organizace můžete:

Snižování nákladů díky měření uhlíkové stopy společnosti

Snížit náklady

Identifikujte možnosti snižování provozních nákladů vaší společnosti.

Zvyšte efektivitu organizace díky měření uhlíkové stopy

Zvýšit efektivitu

Zlepšujte materiálovou a energetickou efektivitu.

Uhlíková stopa a dodavatelský řetězec

Splnit požadavky vašeho odběratelského řetězce

Vyhovte environmentálním požadavkům obchodních partnerů, kteří vyžadují i vaše zapojení do ochrany klimatu.

Mezi další benefity měření uhlíkové stopy a následných akcí patří:

  • Získání konkurenční výhody a oslovení klientů, kterým není životní prostředí lhostejné. 65% zákazníků dnes již upřednostňuje udržitelné značky a produkty.
  • Zvýšení image a hodnoty vaší značky. 52% největších českých firem se již zavázalo ke snižování emisí.
  • Splnění základního předpokladu pro veřejný reporting, členství v klimatických aliancích a stanovování udržitelných cílů. Ať už se jedná o TCFD, SASB, GRI či jiné reportovací rámce pro udržitelnost, výpočet uhlíkové stopy firmy v souladu s Greenhouse Gas Protocol je vždy jejich hlavním pilířem.
  • Zjednodušení přístupu k financování. Banky a investoři nově pro poskytnutí finančních zdrojů a záruk vyžadují měření dopadu na životní prostředí.

Do výpočtu uhlíkové stopy zahrnujeme:

 Scope 1 emise:

Emise z aktivit, které spadají pod danou organizaci, jsou jí kontrolovány a při nichž jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Zahrnují například emise z kotlů či generátorů spalujících fosilní paliva, emise z mobilních zdrojů (např. automobilů) vlastněných organizací či emise z klimatizací.

Scope 2 emise:

Emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v organizaci, ale jsou důsledkem jejich aktivit. Jde o nepřímé emise ze zdrojů, které organizace přímo nekontroluje, přesto má na jejich velikost zásadní vliv.

Scope 3 další nepřímé emise:

Emise, které jsou následkem aktivit organizace a vznikají ze zdrojů mimo její vlastnictví, ale které lze ovlivňovat. Patří sem například nákup materiálů a služeb, služební cesty, nakládání s odpady, doprava materiálů, dojíždění zaměstnanců apod.

Složení uhlíkové stopy podniku

Možný postup projektu výpočtu uhlíkové stopy:

Každá organizace je jiná a proto každý projekt měření uhlíkové stopy ušijeme dané organizaci na míru. Typický projekt může například obsahovat tyto kroky:

1.Workshop s projektovým týmem a/ nebo s managementem

Na úvod projektu doporučujeme se společně pobavit o specifikách vaší organizace, relevantních emisních kategoriích a jak chcete dále s výpočtem uhlíkové stopy pracovat. Pro projektový tým či management můžeme v případě zájmu uspořádat Engagement workshop, kde vás provedeme tématem snižování emisí a společně vyjasníme možnosti a očekávání.

2.Sběr dat

Náš tým vám díky bohatým zkušenostem v mezinárodních i lokálních společnostech může efektivně pomoci se sběrem dat napříč celou vaší organizací. Procesem sběru dat vás provedeme a připravíme pro vás kompletní materiály. V případě zájmu za vás též můžeme realizovat samotný sběr dat ve vaší organizací a tím vám ušetřit čas i práci.

3.Výpočet uhlíkové stopy organizace

Po sběru dat zpracujeme samotný výpočet a připravíme závěrečný report. Report pro vás můžeme připravit v češtině či angličtině.  V reportu vám nastíníme i základní doporučení pro snižování emisí.

4.Scénáře pro uhlíkovou neutralitu

Pokud budete mít zájem, zpracujeme pro vás také doporučení a scénáře pro uhlíkovou neutralitu či dlouhodobější roadmapu v souladu s Science based targets (SBTs)

V případě zájmu můžeme pomoci i s dalšími kroky

Certifikace a známka

Našim klientům vystavíme po výpočtu uhlíkové stopy kromě závěrečné zprávy, shrnujícího certifikátu ve formátu A4 také mezinárodní certifikační známku. Tu můžete využít pro účely marketingu a zjednodušení komunikace se zákazníky a obchodními partnery. Známka dokládá, že ve společnosti došlo k výpočtu uhlíkové stopy ve všech 3 hlavních oblastech (scopes).

Značka mĚření uhlíkové stopy

Jak se počítá uhlíková stopa

Prvním krokem při výpočtu uhlíkové stopy společnosti je stanovení hranic organizace a určení zdrojů emisí. GHG protokol definuje více než 20 kategorií emisí, které je nutné posoudit z hlediska vhodnosti a významnosti pro vaši organizaci. Touto analýzou vás provedeme a společně si potvrdíme rozsah a hranice výpočtu uhlíkové stopy.

Emisní faktor

Následně proběhne sběr dat, kdy na základě našich instrukcí doplníte údaje o spotřebách energií, materiálů či peněz pro dané emisní kategorie. Dalším krokem je přepočet spotřeb na ekvivalentní množství skleníkových plynů. K tomu jsou používány tzv. emisní faktory, které vyjadřují množství skleníkových plynů, vyjádřené v tunách oxidu uhličitého či dalších skleníkových plynů (např. metan), vztažených na jednotku energie či jednotku množství daného zdroje.

Tyto faktory je v dalším kroku nutné převést na odpovídající množství skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2 e). Používá se k tomu tzv. Global Warning Potential (GWP), tj. potenciál globálního oteplování, který postihuje příspěvek daného plynu ke globálnímu oteplování. Pro CO2 je hodnota GWP = 1, pro například metan (CH4 ) setrvávající v atmosféře 100 let = 28. Jedna tuna uvolněného oxidu uhličitého má tedy na klima stejný vliv jako 28x menší množství metanu (36 kg).

Finální uhlíkovou stopu firmy je poté možné přerozdělit do zmiňovaných tří Scopes (oblastí), což vám lépe umožní pochopit, odkud vaše uhlíková stopa pochází a porovnávat ji skrze různé indikátory s konkurencí.