Prvním krokem na cestě ke snížení uhlíkové stopy organizace je analýza a výpočet jejího aktuálního stavu. To vám umožní vytipovat oblasti možných úspor, stanovit si cíle a směr vaší strategie udržitelného rozvoje.  

Mnoha organizacím přitom tento krok pomohl identifikovat nové a efektivnější provozní procesy a snížit tak nejen náklady, ale i svoji uhlíkovou stopu.  


Uhlíkovou stopu vaší organizace zpracujeme v souladu s globálními standardy Greenhouse Gas Protocol a ISO 14064.

Naše společnost také provádí audity výpočtů emisních stop pro společnosti, které usilují o nezávislé ověření svých emisích údajů. Audit ověřuje správnost vaší vlastní kalkulace uhlíkové stopy a její soulad s mezinárodními standardy.

Řízením uhlíkové stopy vaší organizace můžete:

Snížit náklady

Identifikujte možnosti snižování provozních nákladů vaší společnosti.

Zvýšit efektivitu

Zlepšujte materiálovou a energetickou efektivitu.

Splnit požadavky vašeho odběratelského řetězce

Vyhovte environmentálním požadavkům obchodních partnerů, kteří vyžadují i vaše zapojení do ochrany klimatu.

Mezi další benefity měření uhlíkové stopy a následných akcí patří:

  • Získání konkurenční výhody a oslovení klientů, kterým není životní prostředí lhostejné
  • Zvýšení image a hodnoty vaší značky
  • Splnění základního předpokladu pro veřejný reporting, členství v klimatických aliancích a stanovování udržitelných cílů.

Naše nástroje zahrnují:

 Scope 1 emise:

Emise z aktivit, které spadají pod danou organizaci, jsou jí kontrolovány a při nichž jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Zahrnují například emise z kotlů či generátorů spalujících fosilní paliva, emise z mobilních zdrojů (např. automobilů) vlastněných organizací či emise ze zpracování odpadů.

Scope 2 emise:

Emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v organizaci, ale jsou důsledkem jejich aktivit. Jde o nepřímé emise ze zdrojů, které organizace přímo nekontroluje, přesto má na jejich velikost zásadní vliv.

Scope 3 další nepřímé emise:

Emise, které jsou následkem aktivit organizace a vznikají ze zdrojů mimo její vlastnictví, ale které lze ovlivňovat. Patří sem například služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku, nákup a doprava materiálu třetí stranou apod.

Složení uhlíkové stopy podniku